Factory worker checking roof tile quality

Процедура за приговор на Винербергер дооел Виница

Процедурата за потрошувачки приговор е опишана во Поглавје 3 (стр.95) од Законот за заштита на потрошувачите кој е стапен во сила на 16.11.2022, а е објавен во Службен Весник 236 од 7.11.2022 година. 
 

  • Крајниот клиент секогаш ги купува производите од комерцијален партнер на Винербергер дооел Виница, дистрибутер или од други лица кои вршат трговија со нашите производи без да бидат наши директни партнери (наведени подолу како „дистрибутер“). Сопственоста над производот преминува кај дистрибутерот во моментот на купопродажбата на производите (товарење на негов камион или истовар во негов склад). Согласно ова, дистрибутер при прием на производите има право кон нас да истакне приговор за недостатоци. Откако производите ќе бидат во владение на дистрибутерот истите може да се оштетат и по негова вина заради неправилна манипулација во складот, лошо складирање, лош утовар и слични примери. Затоа, поплаките може да се поднесуваат само до дистрибутерот од кој се купени производите.
  • При продажба на производи од Винербергер дооел Виница, дистрибутерот е запознаен со Техничките податоци и упатствата за производите. Во упатствата на производите е достапна информација за карактеристиките на производите и дозволените отстапки, согласно производните стандарди, кои не се предмет на приговор. Дистрибутерот има обврска да ги претстави овие информации на крајниот клиент при продажбата на производите.
  • Крајниот клиент има право да поднесе приговор за неусогласеност на производите според правилата утврдени во Законот за заштита на потрошувачите. Приговорот за производите може да се поднесе само до дистрибутерот од каде се купени производите, до две години од испораката на производите. Приговорот се поднесува усно или писмено. При поднесување приговор, крајниот клиент го наведува предметот на приговор, неговиот префериран начин за одобрување на приговорот, бараниот износ на приговор и адресата за контакт.

Поднесување рекламација до Дистрибутерот

Потребни документи

При поднесување на приговор, крајниот клиент мора да ги приложи документите на кои се заснова барањето:

1. Фактура или фискална сметка со кој се потврдува плаќањето;

3. Други документи со кои се утврдува побарувањето по основ и износ.

Останува на Дистрибутерот да одлучи дали и како ќе постапи со приговорот.

Винербергер дооел Виница не е страна во поднесената поплака и нема обврска според Законот за заштита на потрошувачите да продава производи на крајниот клиент. Сите барања за поплаки мора да се решат помеѓу крајниот потрошувач и Дистрибутерот.

Во духот на добра волја и добри комерцијални практики, Винербергер дооел Виница би можел да помогне во проценката на основаноста на можна поплака и нејзиното решавање. Поради оваа причина, Винербергер дооел Виница го задржува правото да го посети објектот со цел да се процени барањето за поплака.

Продажба