Scanning a QR code while using the app for CE documents

Декларација за својства (DoP)

Согласно регулативата (EU) 305/2011 од ЕП за набавка на градежни материјали и информациите сообразни со CE ознаката во согласност со EU Директива 89/106 / EEC

Можете да ја отворите посакуваната декларација за својства или СЕ ознака со внесување на следниве информации:

  • Број на Декларација за својства (DoP број)
  • Број на CE ознака (етикета на палета)

Сликата од екранот (Screenshot) може да се испрати преку е-пошта или MMS и да се испечати на хартија.

Продажба