Пресуваната ќерамида Континентал Плус се користи за покриви со различни наклони. Благодарение на двојните фалцови со голема длабочина, оваа ќерамида овозможува уште подобро
дихтување на кровната површина со што се отстранува опасноста од продирање на дожд, ветар и снег.
  • Димензии: 27.2 х 44.5 cm
  • Парчиња во м2: 12.0-15.5 парчиња
  • Покривна ширина: 23 cm
  • Покривна должина: 28.0-36.0 cm
  • Тежина по парче: 3,10 kg
  • Покривна ширина: 23 cm
  • Парчиња во палета: 280 парчиња